To cite meconetcomp in publications use:

Liu C, Li C, Jiang Y, Zeng RJ, Yao M, Li X (2023). “A guide for comparing microbial co-occurrence networks.” iMeta, 2, e71. doi:10.1002/imt2.71, https://doi.org/10.1002/imt2.71.

Corresponding BibTeX entry:

 @Article{,
  title = {A guide for comparing microbial co-occurrence networks},
  author = {Chi Liu and Chaonan Li and Yanqiong Jiang and Raymond
   Jianxiong Zeng and Minjie Yao and Xiangzhen Li},
  year = {2023},
  journal = {iMeta},
  volume = {2},
  issue = {1},
  pages = {e71},
  doi = {10.1002/imt2.71},
  url = {https://doi.org/10.1002/imt2.71},
 }